سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

خانی که به جای اسلحه به دست کودکان عشایر قلم داد

drmedad drmedad.com ۱۷ اردیبهشت ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۷

عشایر ایران خانهای بزرگی داشتند چونان نادرخان و خوانین قاجار وکریم خان که با نیروی ورشادت و با خون هریک افراد قبیله حاکم شدند و صاحب قدرت شدند ولی عشایر ایران خان بزرگی هم داشتند که چند روز پیش درگذشت .خانی (گرچه خان نبود و معلم بود ) به جای ... »