سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

د

دوربین

amir mahdi59.blogfa.com ۰۷ تیر ۱۳۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۹۲

یک روز در حالی که با دوستانم نشسته بودیم و خاطره تعریف می کردیم و تخمه می شکستیم. یک دفعه امید دوربین به دست، همانطور که مشغول فیلم برداری بود، وارد شد. ولوله ای در جمع به پا شد. علی لباسش را صاف و مرتب کرد؛ مهدی، با دستانش موهایش ... »