سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ز

زن ۲۳ ساله ای که ۷۳ ساله شد !

guinness apam.ir ۲۳ مهر ۱۳۹۰ لینک ثابت یک دیدگاه ۱۹۲۸

درنگاه اول این عکس می تواند مربوط به زنی بیست وچند ساله و مادربزرگش باشد. اما هر دو این افراد یک نفرند و فاصله زمانی عکس ها هم فقط سه...