سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ه

هاشمی کهنسال و چند نکته

moshk asriran.com ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۴۰۱

نگارنده به یاد می آورد که در یکی از دیدارهای پیش از عید با ایشان، آیت الله که در گرماگرم سخن در باب مسائل روز بود ناگهان تلفن دفترش به صدا درآمد، فرد تاثیرگذاری بود . محتوای صحبت هایش با او، پراهمیت و چالشی بود،. قریب به 15 دقیقه صحبت ... »