سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تاثیر پدیده های هواشناسی درهوانوردی

nagidid ardabilatc.blogfa.com ۰۲ آبان ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۴۶

بدون شک ، آب و هوا يعنی خصوصیات و رفتار جو زمین Earth’s atmosphere ، يكی ازعناصر تاثير گذار در ایمنی پرواز ميباشد.خصوصيات جوی زير می تواند تاثیر مستقیم و غیر مستقیم در ایمنی پرواز و سیستم های هواپیما داشته باشد :